26. 9. Andrea

Zítra: Jonáš
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Matrika

Matrika

NAHLÍŽENÍ DO MATRIČNÍCH KNIH A SBÍRKY LISTIN

Na zápis do matriční knihy nebo do sbírky listin může nahlédnout pouze oprávněná osoba tj. fyzická osoba, které se zápis týká nebo členové její rodiny, její sourozenci, zplnomocněný zástupce nebo fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků. Za členy rodiny se pro účely zákona o matrikách považuje manžel, manželka, partner, partnerka, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci.

V případě osvojení mohou nahlédnout do zápisu pouze osvojitelé a po dovršení 12 let i osvojenec, pokud nebylo soudem rozhodnuto o utajení osvojení. Pokud bylo soudem rozhodnuto o utajení osvojení, může osvojenec nahlédnout do zápisu až po nabytí svéprávnosti.

Pokud uplynulo od zápisu narození 100 let, zápisu manželství 75 let a zápisu úmrtí 30 let, může nahlédnout kterákoli fyzická osoba.

Oprávněná osoba se může nahlédnutím do matriční knihy seznámit se všemi údaji zapsanými v matriční knize (tj. včetně dodatečných záznamů a oprav) – za přítomnosti matrikáře.

Dále je možné nahlédnout do sbírek listin a činit z nich výpisy za přítomnosti matrikáře.

Z matričních knih či sbírek listin je možné učinit i doslovný výpis, který je možné pořídit i fotokopií matričního zápisu.

Jaké doklady je nutné předložit

 •  písemnou žádost o povolení nahlédnout do matriční knihy nebo sbírky listin, žádost o doslovný výpis matričního zápisu formou fotokopie - žádost ke stažení
 •  platný průkaz totožnosti
 •  doklady prokazující, že se zápis týká žadatele nebo členů jeho rodiny či sourozenců
 •  doklad, kterým fyzická osoba prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků
 •  ověřenou plnou moc, vyřizuje-li žádost zplnomocněný zástupce

Správní poplatek

 •  při nahlédnutí do matriční knihy nebo sbírky listin se uhradí 50 Kč za každou matriční událost
 •  za doslovný výpis z matričních knih formou fotokopie matričního zápisu se uhradí 15 Kč za první stránku, a 5 Kč za každou i započatou stránku, je-li kopie pořízena na kopírovacím zařízení nebo na tiskárně počítače

 

 VYDÁVÁNÍ DRUHOPISŮ MATRIČNÍCH DOKLADŮ

V případě ztráty rodného listu, oddacího listu nebo úmrtního listu je nutno se obrátit na matriční úřad podle místa narození, uzavření manželství nebo úmrtí  a zažádat o vydání druhopisu matričního dokladu.

Jaké doklady je nutné předložit:

 • písemnou žádost o vydání druhopisu požadovaného dokladu - žádost ke stažení
 • platný doklad totožnosti
 • doklady, kterými žadatel prokáže, že se zápis týká jeho, nebo členů jeho rodiny a jeho sourozenců
 • ověřenou plnou moc, vyřizuje-li žádost zplnomocněný zástupce

 Správní poplatek

 • 100 Kč za vydání druhopisu matričního dokladu

 

Žádosti lze podat ústní či písemnou formou na příslušném matričním úřadě. Správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů lez uhradit v hotovosti na Úřadě městyse Protivanov nebo na účet 1922701/0100.